©  Foto:

Kongemagt og Vandets Kraft | Historisk vandring på Arrenæs

Den nye historiske vandrerute Kongemagt og Vandets Kraft går langs Arresø Kanal til Arrenæs i Nordsjælland. Undervejs kommer du igennem noget af Nordsjællands smukkeste natur og en række historisk vigtige steder, der fortæller om kongernes magt og vandkraftens betydning.

Forholdet mellem industrien og naturen i Frederiksværk har været gensidigt formende, idet store kræfter har været i spil. Området har stået over for udfordringer som sandflugt og oversvømmelser. Dette var en æra, hvor man forsøgte at kontrollere og tilpasse sig naturen, hvilket førte til plantning af træer og anlæggelse af en kanal fra Arresø. Denne kanal åbnede vejen for industrialiseringen og udviklingen af Frederiksværk.

Ruten passerer følgende bemærkelsesværdige steder

Arsenalet i Frederiksværk

Frederiksværk er Danmarks første industriby, der oprindeligt opstod som et militært industrikompleks med produktion af krudt, kugler og kanoner. Efter Anker Heegaards overtagelse i 1857 omlagde virksomheden produktionen til gryder, brændeovne og andre forbrugsvarer. Arsenalet tilsluttede sig De Forenede Jernstøberier i 1928, og i 1940'erne blev Det Danske Stålvalseværk etableret i byen. For at lære mere om denne udvikling kan man besøge Arsenalet og udstillingen "Frederiksværk – Danmarks første industriby."

Kanalerne

Området mellem Kattegat og Arresø blev ramt af voldsom sandflugt, der forårsagede omfattende oversvømmelser. For at afhjælpe denne situation udskrev Frederik 4. i 1717 en ordre til 400 danske soldater og 100 svenske krigsfanger om at grave en kanal mellem Arresø og Roskilde Fjord. Kanalen var færdig i 1719 og banede vejen for industriens fremgang. I 1756 etablerede Johan Frederik Classen og Just Fabritius et kanonstøberi og et krudtværk, hvilket krævede endnu en kanal vinkelret på den første.

Arresødal

Det militære industrikompleks, Frederiks Værk, tiltrak kongelige og fornemme gæster. For at imødekomme disse besøgende opførte grundlæggeren J. F. Classen en imponerende hovedbygning på Arresødal i årene 1786–1788.

Vinderød Kirke

Efter J. F. Classens død i 1792 blev Vinderød kirke ombygget med et storslået gravmonument. Billedhuggeren Johannes Wiedewelt skabte dette monument af forskellige marmortyper baseret på tegninger af Classens bror, Peter Hersleb. Gravmonumentet, der forestiller en klippehule, refererer gennem forskellige symboler til Classens liv og indsats. Den nuværende Vinderød kirke, opført i 1883, omkranser gravmonumentet. Hvis kirkedøren er ulåst, er besøgende velkomne til at beundre gravmonumentet.

Undervejs på turen, bør du holde øje med skiltene, hvor du kan finde svar på spørgsmålene.

Vandreruten tilbydes i tre versioner

Den historiske vandrerute findes i tre versioner, der passer til forskellige præferencer. Den grønne rute på 5 km går ad veje og gode stier og er derfor tilgængelig for alle, også dem på hjul. Den røde og gule rute følger mindre stier og er flere steder kuperede. Ruterne er velegnede til de fleste, men kræver et par robuste sko.

Tips til din tur

Der er gratis parkering og legeplads ved Arsenalet, og du kan drikke kaffe og købe is ved Issalonen, eller spise på Hotel Frederiksværk, som ligger lige overfor Arsenalet. 

Raketkorpset

Fra begyndelsen af 1800-tallet og frem til 1958 fungerede området som militærbase. Under Københavns bombardement i 1807 anvendte englænderne raketter, hvilket førte til oprettelsen af Det Kongelige Danske Raketkorps. Korpset fik base mellem Arresødal og Arresø og var dedikeret til fremstilling og eksperimentering med raketter. Raketkorpset blev nedlagt i 1844.

Lundbyes Bænk

Landskabet omkring Arresø har inspireret til flere danske landskabsmalerier. Den danske guldaldermaler Johan Thomas Lundbye skildrede det særegne danske landskab på en konfliktfri og idyllisk måde. Lundbye tilbragte meget tid i området ved Arresø og malede adskillige motiver herfra. Maleren Laurits Andersen Ring blev inspireret til maleriet "Lundbyes Bænk" efter at have hørt, at Lundbye havde siddet på denne bænk under maleriet af motiver fra Arresø.

Udsigtsplatform ved Ågabet

En 265 meter lang træbro fører fra Arresødalparken gennem ellesump, pilekrat og rørskov ud til en udsigtsplatform med en vid udsigt over Arresø. Her kan man opleve søens liv på nært hold. Arresø er et EF-fuglebeskyttelsesområde og huser ynglende rørdrum, rørhøg og isfugl samt trækfugle som stor skallesluger, fiskeørn og havørn. Svaner er imidlertid sjældne på Arresø, da de lever af bundplanter, som er begrænset på den mørke søbund, hvor alger forhindrer sollyset i at nå ned.

Dronningholm Slotsruin

Dronningholm er en af Danmarks ældste kongeborge, der tjente både som magtcentrum, forsvarsværk og base for skatteopkrævning i 400 år, ejet af konger, biskopper og stormænd.

Bæverdæmningen i Dronningholm Mose

Formålet med at introducere bævere i Danmark var at skabe en mere varieret natur. Bæveren, som er en økologisk nøgleart, skaber levesteder for truede dyr og planter gennem sin adfærd og levevis. I perioden 2009-2011 blev 23 bævere fra Tyskland udsat i Nordsjælland. Bestanden er siden vokset til omkring 60 individer. Bæverobservationsskjulet er opført af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Naturstyrelsen og Halsnæs Kommune.

Skovklædte bakker i Sørupvang

Landskabet ved Arresø har været motiv for adskillige danske landskabsmalerier. Johan Thomas Lundbye, en dansk guldaldermaler, malede det særligt danske landskab i en romantisk og idealistisk stil. Lundbye var fascineret af det bakkelignende terræn ved Sørup Vang, særligt under guldalderens stigende interesse for geologi. I dag er landskabet mere bevokset med træer, hvilket gør det vanskeligt at lokalisere det præcise sted, hvor motivet blev malet.